IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Admitere 2019

Imprimare PDF

1. OFERTA DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

 

1.1. Ciclul de licenţă

Pentru sesiunea de admitere din iulie 2019, Departamentul de IMST din Drobeta Turnu Severin are propuse următoarele locuri buget și taxă:

  

Domeniul de licenţă

Specializarea

Buget

Taxă

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Cursuri de zi

Ingineria mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

29

21

Inginerie şi management

Inginerie Economică Industrială

40

10

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial

28

2

 

 Studiile din ciclul de licenţă sunt organizate astfel încât:

 • - să înzestreze cursanţii cu aptitudini şi competenţe practice, recunoscute pe piaţa muncii (din ţară sau străinătate), care sunt necesare şi suficiente pentru angajarea într-o funcţie de execuţie.
 • - să ofere cursanţilor cunoştinţe ştiinţifice la nivelul necesar de cunoaştere pentru a putea continua formarea în ciclul următor şi anume masterat.

       

Calendarul concursului de admitere - sesiunea iulie 2019

 • Perioada de înscriere: 08.07.2019 - 23.07.2019 (L-V: 9-16 și S-D: 9-13)
 • Afișarea rezultatelor parțiale: 23.07.2019
 • Confirmarea locurilor și depunerea doc. în original pt. candidații declarați admiși: 24.07 - 27.07.2019
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/afişarea rezultatelor finale: 27.07.2019
 • Confirmarea locurilor după redistribuire, plata taxei de înmatri­culare şi semnarea contractelor de studii. Retragere dosare: 28.07 - 30.07.2019

 

Actele necesare pentru înscrierea la ciclul de licență sunt:

 • - Fişa de înscriere tip (se procură din sala de înscriere);
 • - Diploma de bacalaureat în original sau adeverință pentru promoția 2019;
 • - Foaia matricolă/Suplimentul de diplomă în original;
 • - Copie după certificatul de naştere (+originalul pt. confruntare);
 • - Copie după buletinul/cartea de identitate (+originalul pt. confruntare);
 • - Copie după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării de nume (+originalul pt. confruntare);
 • - 2 fotografii tip buletin;
 • - Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • - Adeverinţa medicală tip M.S.;
 • - Dosar tip mapa + 30 coli.

  Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, taxa este de 3.000 lei pentru fiecare an de studii. Aceasta este stabilită de către Senatul Universității din Craiova.  

  Domeniul de competenţă a absolvenţilor de licenţă este funcţia de execuţie.

Anii de studiu I, II din ciclul de licenţă sunt comuni pentru toate specializările. Anii III, IV se desfăşoară pe specializările în domeniul pentru care studenţii au optat la înscriere. Planurile de învăţământ pot fi vizualizate pe site-ul departamentului (www.imst.ro).

 

 1.2. Ciclul masterat

 Programele de studii de masterat acreditate în cadrul ciclului de masterat urmăresc:

 • - dezvoltarea aptitudinilor de cercetare-analiză-diagnoză ale cursanţilor;
 • - cultivarea capacităţilor cursanţilor de a-şi asuma responsabilitatea de a decide.

   Ciclul de masterat propune următoarele locuri pentru anul universitar 2019 - 2020: 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii de masterat

Buget

Taxă

1

Inginerie şi management 

Ingineria şi managementul calităţii 

22

 28

2

Managementul sistemelor logistice

22  28
3
Ingineria Mediului Managementul Mediului și Energie Durabilă
20  30

 

Calendarul concursului de admitere - iulie 2019

 • Perioada de înscriere: 08.07 - 17.07.2019 (L-V: 9-16 și S-D: 9-13)
 • Desfășurarea probei de concurs: 18.07.2019
 • Afișarea rezultatelor parțiale: 19.07.2019
 • Confirmarea locurilor și depunerea actelor în original pt. candidații declarați admiși, plata taxei de înmatriculare și semnare contracte de studii: 19.07 - 22.07.2019
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/afişarea rezultatelor finale: 23.07.2019
 • Confirmarea locurilor după redistribuire, plata taxei de înmatri­culare şi semnarea contractelor de studii. Retragere dosare: 24.07 - 25.07.2019

 

Media concursului de admitere la master este: media examenului de licență 80% + probă scrisă tip grilă 20%.

     În cazul a 2 medii egale, criteriile de departajare sunt:

1. nota de la proba ”Cunoștiințe fundamentale și de specialitate” din cadrul examenului de licență;

2. nota de la proba scrisă (testul grilă*).

     * Bibliografia pentru testul grilă se găsește la biblioteca Departamentului IMST Drobeta Turnu Severin, din strada Călugăreni nr.1.

 Actele necesare pentru înscrierea la master sunt:

 • - Fişa de înscriere tip (se procură din sala de înscriere);
 • - Diploma de bacalaureat în original;
 • - Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2019 pot prezenta adeverinţa de absolvire, din care să rezulte mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă);
 • - Foaia matricolă/Suplimentul de diplomă în original;
 • - Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • - Copie după buletinul/cartea de identitate;
 • - Copie legalizată după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării de nume);
 • - 2 fotografii tip buletin;
 • - Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • - Adeverinţa medicală tip M.S.;
 • - Dosar plic.

        Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, taxa este de 3.000 lei pentru fiecare an de studii. Aceasta este stabilită de către Senatul Universității din Craiova.


1.3. Ciclul doctorat

Studii doctorale, domeniul fundamental:  ŞTIINŢE INGINEREŞTI

- domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducători doctorat:

1. Prof. univ. dr. ing. Gabriel BENGA

2. Conf. univ. dr. ing. Danuț SAVU

3. Conf. univ. dr. ing. Sorin SAVU

                          

2. ADMITEREA ÎN FACULTATE

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei (M) obţinută la concursul de admitere pentru ocuparea succesivă a locurilor bugetate şi a celor cu taxă.

 2.1. Media la concursul de admitere (M)

Media la concursul de admitere este dată de media generală de la examenul de bacalaureat (100%)

  2.2. Modul de departajare a candidaţilor cu medii egale.

În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au mediile de concurs egale, departajarea lor se face în două etape successive:

- media la disciplina Limba Română (bacalaureat);

- nota la disciplina Matematică (bacalaureat).

  

  2.3. Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere, forma de învăţământ cursuri de zi:

 • Ø diplomă de bacalaureat/adeverinţă tip pentru absolvenţii de liceu promoţia 2019 (original);
 • Ø foaia matricolă (original);
 • Ø certificat de naştere (copie legalizată);
 • Ø carte de identitate (copie nelegalizată);
 • Ø adeverinţă medicală tip M.S.;
 • Ø 3 fotografii tip carte de identitate;
 • Ø chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere / acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata a taxei de înscriere şi care îndeplinesc condiţiile impuse de Senatul Universităţii;
 • Ø dosar tip mapă;
 • Ø 30 coli xerox.

  2.4. Notă: Categorii scutite de taxa de concurs de admitere :

a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat) ;

b)  copiii personalului didactic (Legea 128/1997, art.108, al.2) ;

c)  copiii personalului nedidactic încadrat la Univ. din Craiova.

       PS: Taxele încasate nu se restituie. Candidaţii beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere.

 

3. ALTE OFERTE

 3.1 Cursuri Postuniversitare

     ”Protecţia mediului şi a sănătăţii umane în industrie”

- Durata – 420 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Diploma recunoscută de Ministerul Educatiei Nationale

     ”Inginer sudor european”

- Durata – 450 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Inginer sudor european international

     Şcolarizarea se face cu minimum 20 de cursanţi.

     Toate locurile la cursurile postuniversitare sunt cu taxă.

 

3.2 Program de formare profesională / calificare

”Operator, introducere, validare şi prelucrare date”

- Cui se adresează? -  

- absolventi liceu cu/ fără diplomă de bacalaureat

- absolventi studii superioare

- Diplome acordate  - Certificat de calificare 

 Departamentul dispune de o excelentă bază materială cu:

 • - laboratoare bine amenajate şi dotate cu aparatură specifică, de ultimă generaţie; 
 • - reţea de calculatoare performante cu acces la internet;
 • - bibliotecă ce pune la dispoziţie un număr mare de cursuri universitare şi cărţi de specialitate

 Departamentul vă oferă:

 1.  promovarea anilor de studiu pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);
 2.  posibilitatea efectuării de stagii în străinătate;
 3.  cazare în căminele studenţeşti;
 4.  burse de merit, de studiu şi sociale;
 5.  posibilitatea continuării studiilor prin masterat şi doctorat;

Departamentul stimulează cercetarea studenţească, spiritul de competiţie şi spiritul de lucru în echipă prin:

 •  - cooptarea celor mai buni studenţi în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice;
 •  - sprijinirea participării studenţilor la diferite cercuri şi manifestări ştiinţifice studenţeşt