IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Admitere 2020

Imprimare PDF

1. OFERTA DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

1.1. Ciclul de licenţă

Admitere Licență – Înscriere on line

Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Atenție!!! La selectarea Facultății, se va selecta Departamentul de IMST din Drobeta-Turnu Severin.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanică, Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE Licență   https://evstud.ucv.ro

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

 1. 1.Nota de la Limba si literatura romana de la bacalaureat
 2. 2.Nota de la proba de Matematica de la bacalaureat

CALENDAR ADMITERE LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

Inscrierea candidatilor (on-line)

02.09.2020-14.09.2020, ora 16

Afisarea rezultate parţiale

14.09.2020

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget / Plata taxei de înmatriculare -Semnare contracte şcolarizare

15-18.09.2020

Afişarea intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate

19.09.2020

Confirmarea locurilor după redistribuire / (- Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; - plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

20-23.09.2020

Afișare rezultate finale

24.09.2020

INFORMATII UTILE

 • Pentru studenții admiși la taxă, taxa anuala de scolarizare este 3000 RON, iar prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 20-23.09.2020.
 • Potrivit legii, se percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere al carei cuantum a fost stabilit de catre Senatul Universitatii din Craiova.

 TAXA DE INSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită în contul Universității din Craiova, la ghișeul oricărei bănci sau la casieria CUDTS din strada Traian 277A. Datele contului sunt:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

 • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;
 • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;
 • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
 • Bursieri straini de etnie romana
 • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);
 • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

 • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;
 • adeverinta de deces a ambilor parinti;
 • adeverinta de la casele de copii.

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

Admitere 2020

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online

 • EvStud - înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 • EvStud - înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova. Cui se adresează preînscrierea online?
 • EvStud - înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.
 • Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de preînscriere online pe întreaga perioadă de preînscriere.
 • Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
 • Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

Pentru informații, vă rugăm să trmiteți e-mail pe adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

LOCURI ADMITERE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2020

Domeniul de licenţă

Specializarea

Total locuri Buget

Locuri Taxa

Criterii de admitere

Locuri Buget

Locuri diplomă din mediu rural *

Inginerie industrială

Inginerie Economica Industriala

2

-

20

Media examenului de bacalaureat

Ingineria mediului

Ingineria și Protectia Mediului în Industrie

-

-

21

Inginerie marină și navigație

Navigție și Transport Maritim și Fluvial

12

-

1

Total 

14

-

42

** aceste locuri sunt bugetate și pot concura numai candidații care au diplomă de bacalaureat obținută la un liceu din mediul rural, fiind incluse în totalul locurilor bugetate

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

 

DOCUMENTE NECESARE ADMITERII

 1. 1.copie după cartea de identitate.
 2. 2.fişa de înscriere – ciclul I - de studii universitare de licenţă.
 3. 3.diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 4. 4.certificatul de naştere, în copie legalizată; legalizarea se poate efectua şi de către Comisia de admitere a facultăţii;
 5. 5.adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie;
  - candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de organele medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
 6. 6.două fotografii;
 7. 7.adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studiu;
 8. 8.declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget;
 9. 9.acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii;
 10. 10.pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 11. 11.chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere.

Observatie:

          In cazul in care dosarul cu acte originale s-a depus deja pentru admiterea la o alta facultate, la actele prevazute mai sus se adauga o adeverinta de inscriere de la facultatea respectiva.

 

 

 1.2. Ciclul masterat

Admitere Master – Înscriere on line

Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanica Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CONDITII DE ÎNSCRIERE Master https://evstud.ucv.ro

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Pentru toate programele aferente ciclului de Master, concursul de admitere se desfășoară în doua probe, astfel:
 • Interviul constă în expunerea unei eseu motivațional privind specializarea aleasă si intrebări de cultură tehnică generală conform bibliografiei afisate pe site
 1. 1.Interviu cu acordareaADMIS/RESPINS
 2. 2.Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1

Criterii de departajare:

 1. 1.Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență;
  1. 2.Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de licență

 

CALENDAR ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

Înscrierea candidaţilor

7.09.2020 – 21.09.2020

Desfăşurarea probelor de concurs - interviu on-line

22.09.2020 - ora 17

Afişarea rezultatelor parţiale

22.09.2020

Confirmarea locurilor ( - Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;
Plata taxei de înmatriculare; -Semnare contracte de şcolarizare)

23 - 25.09.2020

Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate

26.09.2020

Confirmarea locurilor ocupate după rdistribuire 

(Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; - plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă)

27 -29.09.2020

Afișare rezultate finale

30.09.2020

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova, la ghișeul oricărei bănci sau la casieria CUDTS din strada Traian 277A. Datele contului sunt:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Pentru studentii admisi la taxa, taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 3000 RON.
 • Prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada  27-29.09.2020
 • Taxa anuala se poate plati în patru rate.

Admitere 2020

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online:

 • EvStud - înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 • EvStud - înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova. Cui se adresează preînscrierea online?
 • EvStud - înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.
 • Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de preînscriere online pe întreaga perioadă de preînscriere.
 • Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
 • Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

 

Pentru înscrierea online trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

LOCURI ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

 

Domeniul de licenta

Specializarea

Locuri
buget

Locuri

 taxa

Criterii de admitere

Inginerie si management

Ingineria și Managementul Calității

-

28

 • Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
  • Media de admitere este Media de

la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1

Inginerie si management

Managementul Sistemelor Logistice

-

27

Ingineria mediului

Managementul Mediului și Energie Durabilă

-

30

Ingineria materialelor

Materiale Avansate

-

50

Total

-

136

 

 

 

 

 

 

 

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro

 iar ghidul video îl puteți urmări aici.

1.3. Ciclul doctorat

Studii doctorale, domeniul fundamental:  ŞTIINŢE INGINEREŞTI

- domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducători doctorat:

1. Prof. univ. dr. ing. Gabriel BENGA

2. Prof. univ. dr. ing. Danuț SAVU

3. Conf. univ. dr. ing. Sorin SAVU

                     

  1.4. Notă: Categorii scutite de taxa de concurs de admitere :

a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat) ;

b)  copiii personalului didactic (Legea 128/1997, art.108, al.2) ;

c)  copiii personalului nedidactic încadrat la Univ. din Craiova.

       PS: Taxele încasate nu se restituie. Candidaţii beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere.

 

2. ALTE OFERTE

 2.1. Cursuri Postuniversitare

     ”Protecţia mediului şi a sănătăţii umane în industrie”

- Durata – 420 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Diploma recunoscută de Ministerul Educatiei Nationale

     ”Inginer sudor european”

- Durata – 450 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Inginer sudor european international

     Şcolarizarea se face cu minimum 20 de cursanţi.

     Toate locurile la cursurile postuniversitare sunt cu taxă.

 

2.2. Program de formare profesională / calificare

”Operator, introducere, validare şi prelucrare date”

- Cui se adresează? -  

- absolventi liceu cu/ fără diplomă de bacalaureat

- absolventi studii superioare

- Diplome acordate  - Certificat de calificare 

 Departamentul dispune de o excelentă bază materială cu:

 • - laboratoare bine amenajate şi dotate cu aparatură specifică, de ultimă generaţie; 
 • - reţea de calculatoare performante cu acces la internet;
 • - bibliotecă ce pune la dispoziţie un număr mare de cursuri universitare şi cărţi de specialitate

 Departamentul vă oferă:

 1.  promovarea anilor de studiu pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);
 2.  posibilitatea efectuării de stagii în străinătate;
 3.  cazare în căminele studenţeşti;
 4.  burse de merit, de studiu şi sociale;
 5.  posibilitatea continuării studiilor prin masterat şi doctorat;

Departamentul stimulează cercetarea studenţească, spiritul de competiţie şi spiritul de lucru în echipă prin:

 •  - cooptarea celor mai buni studenţi în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice;
 •  - sprijinirea participării studenţilor la diferite cercuri şi manifestări ştiinţifice studenţeşt